ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА (ЗЗЛПСПОИН)

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ  НА 100 грама сладки ООД


В сила от 01.11.2018г.


I. Въведение

100 грама сладки ЕООД („100 грама сладки”) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на наши клиенти или потенциални такива, както и потребители на нашия уебсайт: www.100gramasladki.com („Сайта“), във връзка с услугите, предоставяни от "100 грама сладки", включително предоставяни чрез и достъпни на Сайта.

...


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 ЗА ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Утвърдени със Заповед No 10/12.12.2023

I. ПРЕАМБЮЛ

1.1. "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 (наричано още СУБЕКТ) в качеството си на работодател в частния сектор, е задължен субект по смисъла на чл. 12, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН/Закона).

1.2. Настоящите Вътрешни правила (Правила) регламентират изграждането и функционирането на вътрешен канал за подаване на сигнали (вътрешен канал), както и реда и условията за подаване, регистриране и обработване на сигнали чрез вътрешния канал за подаване на сигнали и взаимодействието с Централния орган за външно подаване на сигнали и други институции.

1.3. Дефиниции:

"Вътрешно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения в рамките на СУБЕКТА.

"Външно подаване на сигнал" е устно или писмено съобщаване на информация за нарушения на компетентните органи, в т.ч. централния орган за външно подаване на сигнали;

"Засегнато лице" е физическо или юридическо лице, което се посочва при подаването на сигнала или при публичното оповестяване на информация като лице, на което се приписва нарушението или с което това лице е свързано.

"Информация за нарушение" е информация, включително основателни подозрения, за действителни или потенциални нарушения, които са извършени или е много вероятно да бъдат извършени в организацията, в която работи или е работило сигнализиращото лице, или в друга организация, с която то е или е било в контакт по време на работата си, както и за опити за прикриване на нарушения.

„Канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения“ е изграденият в СУБЕКТА процес, при който на даден служител – подател на сигнала или свързано с него лице, се предлага правна защита, когато той подава информация за нарушения, които попадат в предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН.

"Лица, свързани със сигнализиращото лице" са трети лица, които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия в работен контекст, като колеги или роднини без ограничение в степените.

„Подаване на сигнали за нарушения“ означава разкриване, от страна на служител на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 или друго лице, на предполагаемо нарушение в СУБЕКТА при или по повод осъществяваната от нея дейност, което нарушение попада в предметния обхват на ЗЗЛПСПОИН и настоящите Правила;

„Работен контекст" означава настоящи или минали работни дейности в публичния или частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на ответни действия с цел отмъщение, ако подадат такава информация;

„Сигнализиращо лице" означава физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушения, получена в контекста на свързаните с неговата работа дейности;

„Централен орган за външно подаване на сигнали“ на Република България е Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

II. ПРЕДМЕТЕН ОБХВАТ :

2.1. Настоящите Правила уреждат правоотношенията между "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 като задължен субект по ЗЗЛПСПОИН от една страна, и всички лица, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес и правото на Европейския съюз при или повод дейността на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 като публичен субект – работодател.

2.2. Нарушенията, за които могат да бъдат подавани сигнали по ЗЗЛПСПОИН и настоящите Правила следва да имат за предмет една или няколко от следните области:

2.2.1 Нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към Закона актове на Европейския съюз в областта на:

а) обществените поръчки;

б) финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма;

в) безопасността и съответствието на продуктите;

г) безопасността на транспорта;

д) опазването на околната среда;

е) радиационната защита и ядрената безопасност;

ж) безопасността на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;

з) общественото здраве;

и) защитата на потребителите;

к) защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни;

л) сигурността на мрежите и информационните системи;

м) правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;

н) трудовото законодателство;

о) законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

2.2.2. Нарушения на правилата на вътрешния пазар в Европейския съюз по отношение на свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали;

2.2.3. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

2.2.4. извършено престъпление от общ характер, за което лице – подател на сигнала, е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

2.3. Сигнализиращо лице, както и свързаните с него лица, които имат право на защита по силата на ЗЗЛПСПОИН са:

а) служители в "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 или други лица, които полагат наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;

б) лица, които полагат труд без трудово правоотношение и/или упражняват свободна професия и/или занаятчийска дейност в полза или за сметка на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762

в) доброволци или стажанти;

г) лица, които работят за подизпълнител или доставчик на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762;

д) кандидати за работа, участвали в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получили в това качество информация за нарушение;

е) служители, когато информацията е получена в рамките на трудово правоотношение с "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 , което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

ж) всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

з) лица, които помагат на сигнализиращото лице в процеса на подаване на сигнал;

и) лица, които са свързани със сигнализиращото лице и които могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия поради сигнализирането;

й) юридически лица, в които сигнализиращото лице притежава дялово участие, за които работи или с които е свързано по друг начин в работен контекст.

III. СЛУЖИТЕЛИ В "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 , КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ.

3.1. Директорът определя със заповед един или няколко служители от "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 , които да приемат, регистрират и обработват подадените сигнали за нарушения по ЗЗЛПСПОИН и настоящите Правила;

3.2. Служителите по т. 3.1 могат да изпълняват и други длъжности и функции по трудово или извънтрудово правоотношение в "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 , доколкото не се стига до конфликт на интереси с посочените в настоящите правила функции.

3.3. При възникване на конфликт на интереси при или по повод подаден сигнал за нарушение, Служителят по чл. 3.1 е длъжен незабавно да декларира това пред подателя на сигнала, както и да го пренасочи незабавно към друг служител по чл. 3.1.

IV. ПРАВО НА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПО НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ЛИЦА.

4.1. Лицата, подаващи сигнали за нарушения, както и свързаните с тях лица, се ползват от следните права и закрила:

4.1.1. Забрана за всяка форма на ответни действия във връзка с подадения сигнал, имащи характера на репресия и поставящи тези лица в неблагоприятно положение, както и заплахи или опити за такива действия, включително под формата на:

а) временно отстраняване, уволнение или прилагане на друго основание за прекратяване на правоотношението, по което лице полага наемен труд;

б) понижаване в длъжност или забавяне на повишение в длъжност;

в) изменение на мястото или характера на работата, продължителността на работното време или намаляване на възнаграждението;

г) отказ за осигуряване на обучение за поддържане и повишаване на професионалната квалификация на работника или служителя;

д) отрицателна оценка на работата, включително в препоръка за работа;

е) прилагане на имуществена и/или дисциплинарна отговорност, включително налагане на дисциплинарни наказания;

ж) принуда, отхвърляне, заплашване за предприемане на ответни действия или действия, изразени физически, словесно или по друг начин, които имат за цел накърняване на достойнството на лицето и създаване на враждебна професионална среда;

з) пряка или непряка дискриминация, неравностойно или неблагоприятно третиране;

и) отнемане на възможност за преминаване от срочен трудов договор на трудов договор за неопределено време, когато работникът или служителят е имал законно право да му бъде предложена постоянна работа;

й) предсрочно прекратяване на срочен трудов договор или отказ за повторно сключване, когато такова е допустимо по закон;

к) вреди, включително за репутацията на лицето, по-специално в социалните мрежи, или финансови загуби, включително загуба на бизнес и загуба на доход;

л) включване в списък, изготвен въз основа на официално или неофициално споразумение, в сектор или в отрасъл, което може да доведе до това лицето да не може да постъпи на работа или да не може да достави стока или услуга в този сектор или отрасъл (черен списък);

м) предсрочно прекратяване или разваляне на договор за доставка на стоки или услуги, когато лицето е доставчик;

н) прекратяване на лиценз или разрешение;

о) насочване на лицето към извършване на медицински преглед.

4.1.2. право на запазване на тяхната самоличност в тайна;

4.1.3. право на информация във връзка движението и резултата от проверката по подадения от тях сигнал в законоустановените срокове;

4.1.4. право да подадат сигнал устно или писмено;

4.1.5. право да откажат да подпишат формуляр за регистриране на сигнали по настоящите Правила;

4.1.6. право да откажат самоличността им да бъде разкрита в случай, че това се налага за целите на разследването на сигнала от компетентните органи;

4.1.7. право да оповестят публично информация за нарушения по настоящите правила, която им е станала известна в работен контекст;

4.1.8. право да се подаде сигнал пред КЛЗД или друг компетентен в съответната област орган.

4.2. Лице, подаващо сигнал за нарушения чрез вътрешен или външен канал по смисъла на настоящите Правила, има право на защитата по този раздел, при условие че:

1. е имало основателна причина да счита, че подадената информация за нарушението в сигнала е била вярна към момента на подаването й и че тази информация попада в обхвата на Раздел II

и

2. е подало сигнал за нарушение при условията и по реда на Закона.

4.3. Лицата по настоящия раздел имат право, независимо от правото си на подаване на сигнали чрез вътрешния канала на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 , да подават сигнали направо до Комисията за защита на личните данни, включително и в случаите на прекратени по настоящите Правила производства, по един от следните начини:

- по имейл whistleblowing@cpdp.bg

- по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

- устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

V. ФОРМА И СЪДЪРЖАНИЕ НА СИГНАЛИТЕ ЗА НАРУШЕНИЕ:

5.1. Сигналите за нарушения по Закона и настоящите Правила могат да бъдат:

5.1.1 писмени, включително чрез електронна поща или пощенска пратка;

5.1.2. устни - по телефона, по други системи за гласови съобщения, а по искане на сигнализиращото лице - чрез лична среща в уговорен между подателят на сигнала и служителят по Раздел III подходящ срок.

5.1.3. подадени чрез упълномощено лице с изрично писмено пълномощно;

5.2. Форма на подадените сигнали:

5.2.1. Писмените сигнали могат да бъдат подавани в свободна писмена форма или чрез попълване на формуляр по образец (Приложение 1 към настоящите правила) и следва да сдържат най-малко:

а) трите имена, адрес и телефон на подателя, както и електронен адрес, ако има такъв;

б) имената на лицето, срещу което се подава сигналът, и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретни лица и те са известни;

в) конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;

г) дата на подаване на сигнала;

д) подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

5.2.2. Устните сигнали или сигнали, за които не е ползван образецът на формуляр по Приложение 1 се регистрират чрез попълване на този формуляр от служителя по Раздел III.

5.3. При получаване на сигнали за нарушения чрез пощенски пратки лицата по Раздел III съставят протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

VI. РЕД ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ:

6.1. Сигналите за нарушения се подават до определените служители по Раздел III на следните адреси и данни за контакт:

Гр. София, п.к. 1592, ул. „Амстердам № 24, ет. 2, стая No 2;

Ел. Адрес: m.valchanov@100gramasladki.com

Teлефон:0886699018

6.2. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

6.3. Ако сигналът не отговаря на изискванията на чл. 5.2, служителят по Раздел III изпраща на сигнализиращото лице съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

6.4. Служителите по Раздел III проверяват сигнала по отношение на неговата достоверност. Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на Закона и съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

6.5. Не се образува производство по:

а) анонимни сигнали;

б) сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

6.6. В случай, че сигнал за нарушения по настоящите Правила попадне при служител, различен от Служителите по Раздел III, на получилия го служител се забранява да разкрива всякаква информация, чрез която би могла да се установи самоличността на сигнализиращото или засегнатото лице, а сигналът се препраща незабавно, без изменения, на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали в "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762.

6.7. Ако сигнал за нарушение не е от компетентността на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 и постъпи директно при нея, същият незабавно се препраща от Служителите по Раздел III до КЗЛД по канала за външно подаване на сигнали.

VII. РЕГИСТРИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СИГНАЛИ:

7.1. Всеки сигнал се регистрира от служителите по Раздел III в електронния Регистър на сигналите по чл. 18, ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН по образец съгласно Приложение 2 (Регистър), поддържан от "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 , който съдържа информация за:

а) лицето, което е приело сигнала;

б) датата на подаване на сигнала;

в) засегнатото лице, ако такава информация се съдържа в сигнала;

г) обобщени данни за твърдяното нарушение, като място и период на извършване на нарушението, описание на деянието и други обстоятелства, при които е било извършено;

д) връзката на подадения сигнал с други сигнали след установяването й в процеса на обработване на сигнала;

е) информация, която е предоставена като обратна връзка на лицето, подало сигнала, и датата на предоставянето й;

ж) предприетите последващи действия;

з) резултатите от проверката по сигнала;

и) периода на съхраняване на сигнала.

7.2. Регистърът по чл. 7.1 се съхранява в електронна форма в защитено облачно или сървърно пространство, достъпно чрез парола за достъп от лицата по Раздел III на ел. адрес, определен в заповедта за определянето им.

7.3. Електронният файл, в който се съхранява Регистърът, е защитен с индивидуална парола за достъп, известна единствено на Служителите по Раздел III.

7.4. Регистърът се съхранява и на външен електронен носител, актуализиран след всяка промяна в него, който носител се съхранява в защитено помещение със секретен ключ, до което достъп имат единствено Служителите по Раздел III.

7.5. Сигналите, подавани по електронен път, се съхраняват в защитена електронна среда, която осигурява непроследимост на IP адреса на подателя, както и необходимото ниво на защита срещу кражба на пароли, хакерски атаки и други видове нерегламентиран достъп до тези сигнали от трети лица.

7.6. Всички генерирани документи във връзка с подаден сигнал за нарушение, се дигитализират и организират в защитени папки в досие на съответния сигнал в облачното/сървърното пространство по чл. 7.2 като Служителите по Раздел III вземат всички мерки, за да се гарантира тяхната цялост, сигурност и поверителност.

7.7. Служителите по Раздел III създават резервни копия на съществуващите електронни досиета по подадените сигнали и електронния регистър на сигналите и променят паролите по настоящия Раздел през периоди не по-дълги от 3 месеца, както и при всяко съмнение за осъществен неправомерен достъп до съответната защитена информация.

7.8. Формулярите за подадените сигнали на хартиен носител, както и всички други документи на хартиен носител и веществени доказателства по съответните сигнали, се съхраняват от Служителите по Раздел III, организирани в отделни преписки по начин, който гарантира тяхната поверителност и сигурност в защитено помещение със секретен ключ, достъп, до което имат единствено Служителите по Раздел III.

7.9. Получените по ел. път сигнали за нарушения се съхраняват и обработват при условията на чл. 7.2 – 7.6.

7.10. Всеки получен сигнал за нарушение се регистрира с входящ номер, генериран от системата за входящи номера на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762.

7.11. В деня на получаването на сигнал за нарушение, а при техническа невъзможност, най-късно на следващия работен ден, Служителят по Раздел III генерира чрез електронния портал на КЛЗД на ел. адрес https://uin.cpdp.bg/ Уникален идентификационен номер (УИН) за съответния сигнал. За получаването на УИН се попълва следната информация:

- Наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на работодателя, при когото е подаден сигналът;

- Идентификационни данни на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала;

- Предмет на сигнала (съответните области, предвидени в чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛПСПОИН);

- Начин на получаване (писмено или устно).

7.12. Във всички последващи действия от Служители по Раздел III по сигнала се посочва генерираният УИН.

7.13. Всяко действие по обработване на съответния сигнал се документира писмено като към всеки получен нов документ или доказателство по съответната преписка към УИН се добавя двуцифрен код, който отразява поредността на получаването на съответния документи във времето (например код УИН: ХХХХХ – 01, 02, 03 и т.н.).

7.14. При всяко комуникиране на данни и информация за съответните сигнали за нарушения към лица, които нямат право на достъп до тези сигнали, но с цел пълното и всестранно изследване на обстоятелствата по случая, те да бъдат ангажирани, лицата по Раздел III им предоставят тези данни и информация при условие, че чрез тях не се разкриват каквито и да било лични данни, които пряко или косвено биха могли да доведат до идентифициране на лицата, които са ги подали, лицата, срещу които са насочени или други лица, които съгласно Закона се ползват от неговата защита. За целта всички лични данни, съдържащите се в работни документи по сигнала с цел получаване на информация и сведения по сигнала от трети лица, се заменят с автоматично генерирани цифрово-буквени кодове, ако е необходимо.

7.15. Служителите по Раздел III нямат право да разкриват самоличността на подателите на сигналите, освен с тяхно изрично писмено съгласие или в предвидените от закона случаи.

VIII. ОБРАБОТВАНЕ НА СИГНАЛИ:

8.1. Служителите по Раздел III са длъжни да:

8.1.1. получават сигналите и потвърждават получаването им в срок от 7 дни след получаването;

8.1.2. гарантират, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприемат нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

8.1.3. поддържат връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изискват допълнителни сведения от него и от трети лица;

8.1.4. предоставят обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

8.1.5. предоставят на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

8.1.6. документират устни сигнали;

8.1.7. поддържат регистър на подадените сигнали;

8.1.8. изслушат лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приемат писмените му обяснения и да съберат и оценят посочените от него доказателства;

8.1.9. предоставят на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставят възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

8.1.10. предоставят възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

8.2. При постъпване на сигнал, който подлежи на разглеждане, Служителят по Раздел III изготвя в 14-дневен срок от постъпването му докладна до Управителя на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 или оправомощено от него лице, с което го уведомява за предмета на проверката, проверявания период, времето за извършване на проверката с посочване на крайната й дата, както и срок за представяне на окончателен доклад, без да разкрива самоличността на подателя на сигнала и на лицата, срещу които сигналът е насочен.

8.3. В случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени, Служителите по Раздел III:

а) организират предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта могат да изискват съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б) предлагат на Управителя на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 или на оправомощено от него лице, предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване като изготвят доклад не по-късно от 2 месеца, след регистрирането на сигнала;

в) насочват сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препращат сигнала на КЗЛД при необходимост от предприемане на действия от нейна страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 като работодател на сигнализиращото лице, служителят по Раздел III, насочва лицето към едновременно сигнализиране на КЗЛД.

8.4. Въз основа на получените от Управителя по реда на настоящия раздел данни и информация от проведеното разследване на лицата по Раздел III, Управителят или оправомощено от него лице:

8.4.1. предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

8.4.2. приоритизира разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения, когато извършеното нарушение оказва или би могло да окаже значително и трайно във времето отрицателно въздействие върху обществения интерес като се взема предвид: техния предметен и количествен обхват и дали се засяга или застрашава животът и здравето на физически лица;

8.4.3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия.

б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в) когато се установят данни за извършено престъпление сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата;

8.4.4. в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаване на получаването на сигнала, възлага на лицето по Раздел III изготвяне от негово име на индивидуален доклад, в който се описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите да се съобщят на подалия сигнала служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

IX. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Служителите по Раздел III съвместно със служител на длъжност „технически сътрудник“ поддържат актуална информация относно условията и реда за подаване на сигнали съгласно настоящите Правила и ЗЗЛПСПОИН на интернет страницата на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 - https://100gramasladki.com/ . Достъпна и разбираема информация за служителите следва да бъде разпространена и чрез таблото за съобщения в сградата на Централният офис на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 .

9.2. Лицата по Раздел III са длъжни да предлагат проект на актуализиране на настоящите Правила при всяко изменение на нормативните изисквания, както и на всеки 3 години от последната промяна, ако такива не са налице;

9.3. Всички служители на "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 са длъжни да оказват пълно съдействие и да предоставят необходимата информация на Служителите по Раздел III при обработването на подадените сигнали за нарушения, като неизпълнението на това задължение ще се счита за дисциплинарно нарушение.

9.4. Обработването на лични данни на лицата, подаващи сигнали за нарушения, както и на свързаните с тях лица или лицата, срещу които са подадени съответните сигнали, се извършва при спазване разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни, като личните данни на посочените лица се обработват за целите на настоящите Правила на основание:

9.4.1. член 6, параграф 1, буква „в“ от ОРЗД - спазване на нормативно установено задължение

или

9.4.2. член 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД - за защита на легитимните интереси, преследвани от "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 в качеството си на администратор на лични данни или от трета страна, чиито данни се разкриват, доколкото обработването не може да бъде оправдано с изискване за спазване на законови задължения.

9.5. При възлагане на задължение за осъществяване на дейностите по настоящите Правила от Служител по Раздел III на този служител се предават съответните пароли за достъп, ключове, кодове, флаш-памет външни носители и други, в затворен непрозрачен плик срещу подпис, ведно с опис на целия материален и електронен архив на досиетата по съответните сигнали.

9.6. При преустановяване функциите на Служителите по Раздел III, независимо от причината, с изключение на смърт на служителя, същото се задължава да предаде на своя правоприемник или ако няма такъв, на друго определено от Директора лице, с приемо-предавателен протокол всички пароли, файлове, досиета, кодове, ключове, флаш-памет носители и други материали във връзка с осъществяваната от него дейност, ведно с опис на целия материален и електронен архив на досиетата по съответните сигнали към датата на преустановяването на задълженията му.

9.7. Всички сигнали и свързани с тях документи и материали се съхраняват от "С ПЛЮС С-С. ТИМЕВА" ЕООД с ЕИК 131076762 за период от 5 години, след което се унищожават с констативен протокол, подписан от лицата по Раздел III.

9.8. Настоящите правила се приемат на основание чл. 13 от ЗЗЛПСПОИН;

9.10. За неуредените въпроси в настоящите Правила се прилагат разпоредбите на ЗЗЛПСПОИН.

9.11. Настоящите Правила следва да се сведат до знанието до всички служители срещу подпис или чрез изпращането им по електронен път на служебните електронни пощи.

9.12. Настоящите Правила влизат в сила на 12.12.2023 г.


Образец за подаване на сигнал